Obchodné podmienky a dodanie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Predávajúci:
AUTOANEX, s.r.o.
Sobôtka 118
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika
IČO: 48 163 716
DIČ: 2120075782
Firma je zapísaná od 28.05.2015 v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
oddiel s.r.o., vložka 28155/S
Tel. č.: 00421 915 867 037
e-mail: objednavky@0.1autodoplnky-naradie.sk

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, Banská Bystrica

A: Objednávanie tovaru
Kupujúci pri objednávaní tovaru uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná v
súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Kupujúci si
vyberie príslušný tovar a vloží ho do košíka. Po vložení do nákupného košíka a určení
množstva môže kupujúci prejsť k pokladni a dokončiť objednávku. Po ukončení objednávky
je objednávka chápaná ako záväzná a možno od nej odstúpiť len za podmienok uvedených
nižšie. Vybavujeme iba objednávky uskutočnené pomocou nákupného košíka.Pri objednávke
sa nemusíte registrovať. Ak sa zaregistrujete, je potrebné vyplniť registračný formulár. Pri
nakupovaní ako nezaregistrovaný zákazník, vypĺňate potrebné údaje až pri dokončovaní
objednávky. Záväzná objednávka musí obsahovať povinné údaje ako sú meno, priezvisko,
adresa nakupujúceho, adresa dodania, ak nie je totožná s fakturačnou adresou, názov
produktu, počet kusov, celkovú cenu, spôsob dodania tovaru, spôsob platby, telefónne číslo
a emailovú adresu. Po dokončení objednávky dostanete od nás potvrdzujúci email s
potvrdením prijatia objednávky. Objednávky vybavujeme v pracovných dňoch od 8:00-
14.30 hod.
Nákupom alebo registráciou zákazníka automaticky súhlasíte s tým, že môžete byť
informovaní o novinkách v našom internetovom obchode emailom. Pokiaľ nebudete mať o
tieto informácie záujem, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť. Kupujúci
poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností
vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, bez ich poskytnutia predávajúci
nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo
prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom
obchode www.autodoplnky-naradie.sk, www.autoanex.sk , realizovanie marketingových
aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách. Internetový
obchod www.autodoplnky-naradie.sk, www.autoanex.sk,   spracúva osobné údaje dotknutých
osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s §
11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych
predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel
pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu, pri registrácii na internetovom
obchode www.autodoplnky-naradie.sk , www.autoanex.sk . Dotknutá osoba vyjadruje svoj
súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na
internetovom obchode www.autodoplnky-naradie.sk,www.autoanex.sk , aby predávajúci
spracoval a uschovával jej osobné údaje pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania
informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom
systéme . Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu
spracúvania osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci
objednávky budú použité v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi
predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby
zabezpečujúcej prepravu tovaru).

B: Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy
Možnosti stornovania objednávky zo strany kupujúceho, sú možné len v týchto prípadoch:
 v prvý deň (deň uskutočnenia objednávky) – bez poplatku
 do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu – náklady na vrátenie tovaru znáša
kupujúci. Tovar aj s písomným odstúpením od zmluvy treba zaslať v stanovenej lehote
na našu adresu. Akceptujeme len vrátenie produktu, ktorý nie je:
 poškodený
 používaný
 je v originálnom obale
 obsahuje všetky dodané dokumenty a príslušenstvo obdržané pri kúpe
Po obdržaní všetkých náležitostí vybavíme Vašu požiadavku najneskôr do 15 dní odo dňa
odstúpenia od zmluvy. Sumu za vrátený tovar Vám prevedieme na účet uvedený v odstúpení
od zmluvy.
Internetový obchod (www.autoanex.sk, www.autodoplnky-naradie.sk ) si vyhradzuje právo
zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:
 sa produkt uvedený na našich stránkach už nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 sa zmenila cena u dodávateľa produktu
 uverejnená cena produktu bola chybná
V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, bude mu čiastka vrátená prevodom na
jeho účet v najkratšom možnom termíne.

C: Dodanie tovaru a dodacie lehoty
Tovar dodávame na adresu určenú v objednávke a to od 1-5 pracovných dní (vynímajúc
sviatky a víkendy, prípadne dovolenky) pri skladových zásobách. Pri akomkoľvek oneskorení
odoslania objednávky bude nakupujúci písomne upozornený. K našej lehote treba pripočítať
lehotu dodania, ktorú potrebuje dopravca na doručenie tovaru.
Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii
ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O týchto skutočnostiach však bude
nakupujúci oboznámený mailom.
Cena za doručenie:
Cena za prepravné je 5,5 € vrátane dobierky.
Pri nákupe nad 100,- € je prepravné zadarmo. Tovar je zasielaný len na dobierku.
Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu tovaru prostredníctvom spoločnosti  Direct Parcel
Distribution SK s.r.o. ( DPD).

D: Pokyny pri preberaní balíka a reklamácia
Pri doručení balíka spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) je zákazník –
kupujúci tovaru  povinný pri prevzatí zásielku prezrieť, či je v poriadku. V prípade
viditeľného poškodenia balíka (balík je zdeformovaný, roztrhnutý, chýba páska na krabici),
prosím Vás balík vôbec nepreberajte a ihneď nám hláste poškodenie zásielky.
V prípade poškodenia balíka a poškodenia tovaru ( roztrhnutá škatuľa – môže a nemusí byť,
stačí, že je poškodený tovar v balíku ..) ste povinný ihneď spísať zápis o škode , v prípade, že
prepravca už odišiel, musíte ho kontaktovať  ihneď, aby prišiel spísať zápis o škode ,
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky.V tomto prípade, keď prepravca už
odišiel musíte kontaktovať zákaznícke oddelenie spoločnosti Direct Parcel Distribution SK
s.r.o. (DPD) na tel. čísle : Tel: 18 373 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. a žiadať telefonický
kontakt na konkrétneho prepravcu na základe depa. Potrebujete vedieť číslo balíka, ktoré je
uvedené na štítku na škatuli, dátum doručenia balíka. Zákaznícke oddelenie Vám poskytne tel.
číslo na konkrétneho prepravcu. U konkrétneho prepravcu musíte spísať zápis o škode, kde
treba uviesť číslo balíka, doklady o obsahu balíka, popis škody, či bol balík vyplnený
škatuľou, papierom, fóliou a podobne . Kópiu zápisu o škodovej udalosti musíte žiadať od
prepravcu pre Vás a následne ju zaslať našej firme mailom: objednavky@autodoplnky-
naradie.sk, alebo poštou.  Ak nebudete postupovať týmto spôsobom, naša firma nebude
uznávať žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru pri preprave, nakoľko musíte
reklamáciu uplatniť voči spoločnosti  Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) a spísať
zápis o škode. V prípade poškodenia balíka treba umožniť prepravcovi (kuriérovi) overenie
poškodenia, a preto je nutné nechať tovar v stave a balení, ktoré bolo v čase vzniku
poškodenia, inak nie je možné uznať reklamáciu. Prepravca si vyhradzuje právo pozrieť
poškodený tovar do 3 pracovných dní. Dúfame, že škodových udalostí bude čo najmenej,
v prípade, že vzniknú prosím postupujte podľa pokynov, aby sme vedeli zabezpečiť riešenie
vzniknutej situácie a hlavne spokojnosť z Vašej strany.
Tovar na dobierku

V prípade prepravy tovaru na dobierku je prepravca povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení
dobierky zákazníkovi- príjemcovi balíka. V prípade straty dokladu o zaplatení dobierky,
musíte kontaktovať zákaznícke oddelenie na tel. čísle 18 373 a žiadať kópiu tohto dokladu. Tu
je potrebné vedieť číslo balíka, sumu dobierky, dátum doručenia balíka.

E: Cena tovaru, platobné podmienky
Ceny uvedené v cenníku sú ceny s DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez
predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na
zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Aktuálna platná cena produktu bude vždy oznámená
pri overovaní objednávky. Ak bude na konkrétny tovar prebiehať časovo obmedzená zľava,
vyhradzuje si predávajúci právo v prípade vypredania tohto tovaru alebo skončenia zľavy
jednostranne zrušiť túto zľavu. Oznámenie o zrušení zľavy bude doručené na emailovú adresu
uvedenú v objednávke. V tomto prípade je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť a to do 24
hodín od odoslania oznámenia o zrušení zľavy. V opačnom prípade je objednávka naďalej
záväzná pre obe strany a tovar bude kupujúcemu dodaný v pôvodnej cene. Tovar zostáva
majetkom predávajúceho až do doby úplného zaplatenia ceny kupujúcim. Pri preberaní
zásielky na dobierku platí spotrebiteľ celkovú cenu, ktorá obsahuje cenu za tovar a poplatky
spojené s dopravou. Platba je možná na dobierku.

F: Záruka a reklamácie (Reklamačný poriadok)
Záručná doba pre tovar je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený v našom
eshope. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý (
v prípade , ak bude tovar znečistený, reklamácia bude zamietnutá), mechanicky nepoškodený,
vrátane dokladu o nákupe spolu s popisom závady výrobku resp. ako sa prejavuje chyba. Ako
záručný list slúži doklad o nákupe – dodací list alebo faktúra. Pri uplatnení reklamácie sa
kupujúci riadi pokynmi, ktoré obdrží emailom od predávajúceho. Reklamovaný tovar treba
doručiť na vlastné náklady na adresu eshopu: AUTOANEX,s.r.o, reklamačné oddelenie,
Sobôtka 118, 979 01 Rimavská Sobota. Osobne reklamácie nepreberáme. Na vybavenie
reklamácií máme 30dní odo dňa prevzatia balíka.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku,
elektrickým prepätím, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou
montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá
spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než
oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a
nesprávnym zaobchádzaním. Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

G: Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje
spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí .Bez
ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk,
stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti,
porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za
účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi
predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo
zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z
v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne
vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia
týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho
zákonníka.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú,
elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej
siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Tieto všeobecné obchodné podmienky sú
platné a účinné od 01.01.2024 a rušia predchádzajúce znenia VOP . Predávajúci si vyhradzuje
právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.