Obchodné podmienky a dodanie tovaru

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Predávajúci:

AUTOANEX, s.r.o.

Sobôtka 118
979 01 Rimavská Sobota
Slovenská republika

IČO: 48 163 716
DIČ: 2120075782
Firma je zapísaná od 28.05.2015 v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel s.r.o., vložka 28155/S

Tel. č.: 00421 915 867 037
e-mail: objednavky@0.1autodoplnky-naradie.sk

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia pre Banskobystrický kraj, Dolná 179/46, Banská Bystrica

A: Objednávanie tovaru

Kupujúci pri objednávaní tovaru uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu, ktorá je záväzná v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov. Kupujúci si vyberie príslušný tovar a vloží ho do košíka. Po vložení do nákupného košíka a určení množstva môže kupujúci prejsť k pokladni a dokončiť objednávku. Po ukončení objednávky je objednávka chápaná ako záväzná a možno od nej odstúpiť len za podmienok uvedených nižšie. Vybavujeme iba objednávky uskutočnené pomocou nákupného košíka.Pri objednávke sa nemusíte registrovať. Ak sa zaregistrujete, je potrebné vyplniť registračný formulár. Pri nakupovaní ako nezaregistrovaný zákazník, vypĺňate potrebné údaje až pri dokončovaní objednávky. Záväzná objednávka musí obsahovať povinné údaje ako sú meno, priezvisko, adresa nakupujúceho, adresa dodania, ak nie je totožná s fakturačnou adresou, názov produktu, počet kusov, celkovú cenu, spôsob dodania tovaru, spôsob platby, telefónne číslo a emailovú adresu. Po dokončení objednávky dostanete od nás potvrdzujúci email s potvrdením prijatia objednávky. Objednávky vybavujeme v pracovných dňoch od 9:00-15:30 hod.

Nákupom alebo registráciou zákazníka automaticky súhlasíte s tým, že môžete byť informovaní o novinkách v našom internetovom obchode emailom. Pokiaľ nebudete mať o tieto informácie záujem, máte možnosť ich zasielanie kedykoľvek ukončiť. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním, bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.autodoplnky-naradie.sk, www.autoanex.sk , realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách. Internetový obchod www.autodoplnky-naradie.sk, www.autoanex.sk,   spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu, pri registrácii na internetovom obchode www.autodoplnky-naradie.sk , www.autoanex.sk . Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky alebo pri registrácii na internetovom obchode www.autodoplnky-naradie.sk,www.autoanex.sk , aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme . Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete v rámci objednávky budú použité v zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 122/2013 Z.z. a budú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

B: Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

Možnosti stornovania objednávky zo strany kupujúceho, sú možné len v týchto prípadoch:

  • v prvý deň (deň uskutočnenia objednávky) – bez poplatku
  • do 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Tovar aj s písomným odstúpením od zmluvy treba zaslať v stanovenej lehote na našu adresu. Akceptujeme len vrátenie produktu, ktorý nie je:
  • poškodený
  • používaný
  • je v originálnom obale
  • obsahuje všetky dodané dokumenty a príslušenstvo obdržané pri kúpe

Po obdržaní všetkých náležitostí vybavíme Vašu požiadavku najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Sumu za vrátený tovar Vám prevedieme na účet uvedený v odstúpení od zmluvy.

Internetový obchod (www.autoanex.sk, www.autodoplnky-naradie.sk ) si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

  • sa produkt uvedený na našich stránkach už nevyrába alebo sa prestal vyrábať
  • sa zmenila cena u dodávateľa produktu
  • uverejnená cena produktu bola chybná

V prípade, že kupujúci už zaplatil za objednaný tovar, bude mu čiastka vrátená prevodom na jeho účet v najkratšom možnom termíne.

C: Dodanie tovaru a dodacie lehoty

Tovar dodávame na adresu určenú v objednávke a to od 1-5 pracovných dní (vynímajúc sviatky a víkendy, prípadne dovolenky) pri skladových zásobách. Pri akomkoľvek oneskorení odoslania objednávky bude nakupujúci písomne upozornený. K našej lehote treba pripočítať lehotu dodania, ktorú potrebuje dopravca na doručenie tovaru.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy tovarov nie sú skladom, a nie sú k dispozícii ani u výrobcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O týchto skutočnostiach však bude nakupujúci oboznámený mailom.

Cena za doručenie:
Cena za prepravné je 3,99 €.
Pri nákupe nad 100,- € je prepravné zadarmo. Tovar je zasielaný na dobierku.

Naša spoločnosť zabezpečuje prepravu tovaru prostredníctvom spoločnosti  Direct Parcel Distribution SK s.r.o. ( DPD).

D: Pokyny pri preberaní balíka a reklamácia

Pri doručení balíka spoločnosťou Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) je zákazník – kupujúci tovaru  povinný pri prevzatí zásielku prezrieť, či je v poriadku. V prípade viditeľného poškodenia balíka (balík je zdeformovaný, roztrhnutý, chýba páska na krabici), prosím Vás balík vôbec nepreberajte a ihneď nám hláste poškodenie zásielky.

V prípade poškodenia balíka a poškodenia tovaru ( roztrhnutá škatuľa – môže a nemusí byť, stačí, že je poškodený tovar v balíku ..) ste povinný ihneď spísať zápis o škode , v prípade, že prepravca už odišiel, musíte ho kontaktovať  ihneď, aby prišiel spísať zápis o škode , najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky.V tomto prípade, keď prepravca už odišiel musíte kontaktovať zákaznícke oddelenie spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) na tel. čísle : Tel: 18 373 v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. a žiadať telefonický kontakt na konkrétneho prepravcu na základe depa. Potrebujete vedieť číslo balíka, ktoré je uvedené na štítku na škatuli, dátum doručenia balíka. Zákaznícke oddelenie Vám poskytne tel. číslo na konkrétneho prepravcu. U konkrétneho prepravcu musíte spísať zápis o škode, kde treba uviesť číslo balíka, doklady o obsahu balíka, popis škody, či bol balík vyplnený škatuľou, papierom, fóliou a podobne . Kópiu zápisu o škodovej udalosti musíte žiadať od prepravcu pre Vás a následne ju zaslať našej firme mailom: objednavky@autodoplnky-naradie.sk, faxom: 0475695520 alebo poštou.  Ak nebudete postupovať týmto spôsobom, naša firma nebude uznávať žiadne reklamácie týkajúce sa poškodenia tovaru pri preprave, nakoľko musíte reklamáciu uplatniť voči spoločnosti  Direct Parcel Distribution SK s.r.o. (DPD) a spísať zápis o škode. V prípade poškodenia balíka treba umožniť prepravcovi (kuriérovi) overenie poškodenia, a preto je nutné nechať tovar v stave a balení, ktoré bolo v čase vzniku poškodenia, inak nie je možné uznať reklamáciu. Prepravca si vyhradzuje právo pozrieť poškodený tovar do 3 pracovných dní. Dúfame, že škodových udalostí bude čo najmenej, v prípade, že vzniknú prosím postupujte podľa pokynov, aby sme vedeli zabezpečiť riešenie vzniknutej situácie a hlavne spokojnosť z Vašej strany.

Tovar na dobierku

V prípade prepravy tovaru na dobierku je prepravca povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dobierky zákazníkovi- príjemcovi balíka. V prípade straty dokladu o zaplatení dobierky, musíte kontaktovať zákaznícke oddelenie na tel. čísle 18 373 a žiadať kópiu tohto dokladu, nakoľko firma AUTOANEX, s.r.o. nevie poskytnúť takýto doklad o zaplatení. Tu je potrebné vedieť číslo balíka, sumu dobierky, dátum doručenia balíka.

E: Cena tovaru, platobné podmienky

Ceny uvedené v cenníku sú ceny s DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.. Aktuálna platná cena produktu bude vždy oznámená pri overovaní objednávky. Ak bude na konkrétny tovar prebiehať časovo obmedzená zľava, vyhradzuje si predávajúci právo v prípade vypredania tohto tovaru alebo skončenia zľavy jednostranne zrušiť túto zľavu. Oznámenie o zrušení zľavy bude doručené na emailovú adresu uvedenú v objednávke. V tomto prípade je kupujúci oprávnený objednávku zrušiť a to do 24 hodín od odoslania oznámenia o zrušení zľavy. V opačnom prípade je objednávka naďalej záväzná pre obe strany a tovar bude kupujúcemu dodaný v pôvodnej cene. Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do doby úplného zaplatenia ceny kupujúcim. Pri preberaní zásielky na dobierku platí spotrebiteľ celkovú cenu, ktorá obsahuje cenu za tovar a poplatky spojené s dopravou. Platba je možná na dobierku.

F: Záruka a reklamácie (Reklamačný poriadok)

Záručná doba pre tovar je 24 mesiacov. Reklamovať je možné len produkt zakúpený v našom eshope. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý ( v prípade , ak bude tovar znečistený, reklamácia bude zamietnutá), mechanicky nepoškodený, vrátane dokladu o nákupe spolu s popisom závady výrobku resp. ako sa prejavuje chyba. Ako záručný list slúži doklad o nákupe – dodací list alebo faktúra. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi, ktoré obdrží emailom od predávajúceho. Reklamovaný tovar treba doručiť na vlastné náklady na adresu eshopu: AUTOANEX,s.r.o, reklamačné oddelenie, Sobôtka 118, 979 01 Rimavská Sobota. Osobne reklamácie nepreberáme. Na vybavenie reklamácií máme 30dní odo dňa prevzatia balíka.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, elektrickým prepätím, používaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. Reklamácie sa riešia podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

G: Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí .Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.Tieto všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 10.12. 2017 a rušia predchádzajúce znenia VOP . Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.